ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

15 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 243 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ตามโครงการจัดซื้อสื่อ หนังสือของอุทยานการเรียนรู้ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์รายวิชาการงานอาชีพ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี - ศิลปะ, แผนการเรียนวิจิตรศิลป์, แผนการเรียนดุริยางคศิลป์, แผนการเรียนนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงและแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ - ศิลปะ) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าวัสดุงานช่าง (จัดซื้อครั้งที่ 2) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มกราคม 2567

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

24 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

19 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง ตามโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 มกราคม 2567

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

15 มกราคม 2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

10 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศึกษา ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ แผนการเรียนความเลิศด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ แผนการเรียนทวิภาคี (ม.6 ควบคู่ ปวช.) แผนการเรียนสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 ธันวาคม 2566

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

19 ธันวาคม 2566

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ตามโครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ และ เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่และน่าเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง ตามโครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมกระเบื้อง บริเวณหน้าห้องการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 ตุลาคม 2566

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 ตุลาคม 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ

[Download]

24 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการพิมพ์ ตามโครงการจ้างเหมาค่าบริการการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

13 กันยายน 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด

[Download]

12 กันยายน 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

[Download]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

8 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

23 สิงหาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

15 สิงหาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

10 สิงหาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

4 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

3 สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 กรกฎาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

25 กรกฎาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ๆ ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กรกฎาคม 2566

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

14 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 กรกฎาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน

[Download]

11 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปหล่อเรซิ่น พระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "รัชกาลที่ 6" โครงการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ป้ายประวัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ทะเบียน นข 7709 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกอาคารเรียนและอาคารประกอบ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกอาคารเรียนและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปาชีพมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

20 เมษายน 2566

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

11 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

[Download]

4 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ห้องเรียนพิเศษ

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

22 มีนาคม 2566

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

18 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ (แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ (แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ รถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 กันยายน 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

[Download]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด

[Download]

27 มิถุนายน 2565

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 มิถุนายน 2565

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

22 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเรียน โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มิถุนายน 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

1 มิถุนายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

[Download]

23 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดทำตรายาง) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

8 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

5 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาหนังสือเรียน โครงการค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

30 มีนาคม 2565

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

25 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาทางช่องทางระบบ Krungthai NEXT

[Download]

25 มีนาคม 2565

ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

23 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

21 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าหนังสือเรียน

[Download]

15 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมศูนย์ศิลปาชีพมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 กุมภาพันธ์ 2565

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (รถบรรทุก ดีเซล หมายเลขทะเบียน ขข 1711 ระยอง) โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชาการงานอาชีพ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกการการพิมพ์ โครงการจ้างเหมาค่าบริการการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[Download]

3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

28 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

[Download]

17 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวัดหาวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องออกแบบและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเติมสารเคมี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาจง

[Download]
[Download]
[Download]
[Download]

5 กรกฎาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT)

[Download]

21 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำดื่ม โครงการจัดหาตู้ทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการนักเรียนภายใน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

16 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

24 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 พฤษภาคม 2564

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[Download]

19 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจอาหาร กิจกรรมตรวจสอบและน้ำสะอาดปลอดภัย โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 พฤษภาคม 2564

ยกเลิกประกาศ โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[Download]

13 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

11 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 เมษายน 2564

โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[Download]

28 เมษายน 2564

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดการเรียนรู้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้วิชาช่างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดการเรียนรู้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้วิชาช่างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 เมษายน 2564

ยกเลิก ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

26 เมษายน 2564

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

23 เมษายน 2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

23 เมษายน 2564

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

23 เมษายน 2564

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

[Download]

23 เมษายน 2564

แจ้งแนวทางการแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2)

[Download]

21 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 เมษายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[Download]

19 เมษายน 2564

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[Download]

9 เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

[Download]

7 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร (ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน ไตรมาสที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาวัสดุการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 เมษายน 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

2 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้วิชาช่างพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี กิจกรรมของดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 มีนาคม 2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[Download]

16 มีนาคม 2564

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไข)

[Download]

15 มีนาคม 2564

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

[Download]

11 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดซื้อภาชนะสำหรับใช้ในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมธรรมศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ การงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร (ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน ไตรมาสที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกการการพิมพ์ โครงการจ้างเหมาค่าบริกการการพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[Download]

15 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

14 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

12 ตุลาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

[Download]

30 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

[Download]

30 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

28 กันยายน 2563

ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

15 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

9 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายมาเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดทำป้ายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

9 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน (ไตรมาสที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 สิงหาคม 2563

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

[Download]

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างจัดทำป้ายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

19 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (ครั้งที่ 2) จำนวน 122 รายการ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี กิจกรรมของดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์นั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กค 7683 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ กิจกรรมจัดซื้อยา วัสดุ เวชภัณฑ์งานอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดหาวัสดุ สื่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 102 รายการ กิจกรรมจัดหาวัสดุ สื่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรื่อง มาตรการและการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

[Download]

10 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

8 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาแนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มิถุนายน 2563

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

[Download]

26 มิถุนายน 2563

ประกวดราคาเช่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับารเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานสารสนเทศ (IT) กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

[Download]

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คนระยะรถโดยสารรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน นข 7706 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คนระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4716 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถโดยสารรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน นข 7706 ระยอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง จำนวน 2 ลูก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด (โรงน้ำ) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด (โรงน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความเป็นเลิศวิทย์ - คณิต เตรียมวิศวะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

7 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

2 เมษายน 2563

ประกวดซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความเป็นเลิศวิทย์ - คณิต เตรียมวิศวะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 มีนาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[Download]

27 มีนาคม 2563

ประกวดซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความเป็นเลิศวิทย์ - คณิต เตรียมวิศวะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

24 มีนาคม 2563

ประกวดซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

20 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อสื่อการเรรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความเป็นเลิศวิทย์ - คณิต เตรียมวิศวะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

[Download]

20 มีนาคม 2563

กำหนดการวันปฐมนิเทศ, วันเข้าค่ายคุณธรรม และวันเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

[Download]

18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

9 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร (วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนทวิภาคี (ม.6 ควบคู่ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนทวิภาคี (ม.6 ควบคู่ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี - ศิลปะ (ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ (อังกฤษ-ไทย-สังคม) ระดับ ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ (อังกฤษ-ไทย-สังคม) ระดับ ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ (อังกฤษ-ไทย-สังคม) ระดับ ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program MEP) ระดับ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program MEP) ระดับ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program MEP) ระดับ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) (ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Ptt Rayong Academy(ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Ptt Rayong Academy(ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Ptt Rayong Academy(ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Ptt Rayong Academy(ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Ptt Rayong Academy(ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ระดับ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี (ประปา) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริการค่าวัสดุ/ครุภัรณฑ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 มกราคม 2563

ประกาศ แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

[Download]

27 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งหลอด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องเสียง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งหลอด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่อะคริลิค โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 39 รายการ โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสังฆทาน กิจกรรมวันปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายลูกสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ (สีดำ) กิจกรรมเข้าค่ายลูกสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 ธันวาคม 2562

ประกาศราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

28 พฤศจิกายน 2562

ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดแผ่นคลัทซ์ รถโดยสาร (รถตู้) นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสารรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน นข 7706 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง กิจกรรมวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมารักษาภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง กิจกรรมสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตากสินร่วมใจไปลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตากสินร่วมใจไปลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตากสินร่วมใจไปลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมกตากสินระยอง

[Download]

31 ตุลาคม 2562

ประกาศราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

17 ตุลาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 73 รายการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 69 รายการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 67 รายการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 22 รายการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

30 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

[Download]

30 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

[Download]

26 กันยายน 2562

ประกาศเผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด

[Download]

25 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

25 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

[Download]

20 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้แนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้แนะแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศฯ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุกกระบะ (ดีเซล) แบบธรรมดา ทะเบียน บล 9671 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะ (ดีเซล) ทะเบียน บล 9671 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครถยนต์นั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กค 7683 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถโดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

3 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมทานะบะตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง กิจกรรมทานะบะตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมโรงอาหารสะอาดปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบอาหาร กิจกรรมโรงอาหารสะอาดปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสารรถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทะเบียน นข 7706 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม English Math Scince Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม English Math Scince Day Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโรลอัพ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเกษตรวิถีพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะดำ กิจกรรมเกษตรวิถีพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 พฤษภาคม 2562

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่าวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 พฤษภาคม 2562

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

[Download]

29 เมษายน 2562

ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

[Download]

25 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

19 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกลไฟฟ้าและระบบอัติโนมัติ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

15 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

14 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักชุดและป้ายวงโยธวาทิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อกิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกลไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาการซื้อกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้โครงสร้างวิศกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อกิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกลไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแผ่นผับประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ม.ปลาย

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ม.ปลาย

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกลไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ม.ต้น

[Download]

9 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[Download]

6 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปา (สารเคมี) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืก เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ทะเบียน 83-1794 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

22 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

15 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

[Download]

9 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

[Download]

9 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 22 รายการ กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือน้ำแข็ง กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น กิจกรรม English Program Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน 7706 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

24 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกทางการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรทวิภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (จัดซื้อวัสดุสำหรับซื้อหนังสือเรียนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วัสดุฝึกทางการศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (กิจกรรมเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (จัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (กิจกรรมจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

17 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กันยายน 2561

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 813 รายการ

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่านั่งร้านและเต็นท์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธงโรงเรียนและของรางวัล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (กิจกรรมกีฬาสี ตากสินเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

29 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริญธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริญธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขยายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

14 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

7 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

26 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ gifted ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

25 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีสระว่ายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันเฉลิมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันเฉลิมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันเฉลิมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพิธีการสำคัญ (กิจกรรมวันเฉลิมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย Roll up โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (พัฒนาห้องเรียนหลักสูตรทวิภาคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 กรกฎาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

17 กรกฎาคม 2561

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

[Download]

16 กรกฎาคม 2561

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิล

[Download]

12 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[Download]

12 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

10 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมส่งเสริมทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

6 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสาร (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

4 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดโครงงาน โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

2 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการจัดงานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมทานะบะตะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (กิจกรรมวิชาทหารเพื่องานจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

21 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โครงการค่ายผู้นำ MTRS Leadership Camp (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

21 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันอาสาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมทานะบะตะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่ายผู้นำ MTRS Leadership Camp (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมเกษตรวิถีแห่งความพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมเกษตรวิถีแห่งความพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมเกษตรวิถีแห่งความพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

13 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

12 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

12 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (กิจกรรม Clean Food Good Taste สู่อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) นข 7706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

11 มิถุนายน 2561

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

[Download]

8 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 7706 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

5 มิถุนายน 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[Download]

5 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

18 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำแฟ้มเอกสารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

16 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันวิสาขบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

7 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

20 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 7706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

14 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสู่ครูมืออาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสู่ครูมืออาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ฉบับปัจฉิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

7 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมวันตรุษจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมวันตรุษจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

25 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

25 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

24 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรวมสูตรคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐาน ม.ต้น โครงการค่ายผู้นำ MTRS Leadership Camp (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

24 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่ายผู้นำ MTRS Leadership Camp (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

18 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดลิเกโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (กิจกรรม EP Show) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

18 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงโครงการเปิดบ้านวันวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการเปิดบ้านวันวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โครงการเปิดบ้านวันวิชาการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (Open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

15 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (พัฒนาห้องคลีเอทีฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

10 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

29 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดไทยกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปั่นไฟกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกหน้ารถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขข 1711 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

26 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับกิจกรรมวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

22 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ (67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

21 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

20 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เต็นท์ลูกเสือ 20 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

20 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร (รถตู้) ทะเบียน นข 4916 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

18 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (เช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น)

Download

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (กิจกรรมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรม English Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

15 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรม English Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

14 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

8 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

13 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

12 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

22 สิงหาคม 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสถานที่ราชการของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download

7 กรกฎาคม 2560

แบบขอเปลี่ยนผู้เข้าประกวดแข่งขัน

Download

6 กรกฎาคม 2560

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพวิเตอร์จำนวน 2 รายการ

Download

8 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน

[Download]

4 พฤษภาคม 2560

ประกาศ ราคาจัดซื้อหนังสือเรียน

Download Download รายละเอียดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน

2 พฤษภาคม 2560

ประกาศ สอบราคาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 600 ชุด

Download

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049