คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 • นายจิรพันธ์ จรัสพันธ์

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 • นายมงคล เมืองฮาม

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 • ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ผิวศิริ

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 ทำเนียบคณะผู้บริหาร

  ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

 ลิ้งค์หน่วยงานภายใน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

  Rayong Provincial Administrative Organization

 • อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

  Anuban Taksin Rayong International School

 • อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

  Anuban Taksin Bankhai International School

 • นานาชาติตากสินแกลง

  Taksin Kleang International school

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง

  Taksin Rayong Collage of Technology

 • อุทยานการเรียนรู้ระยอง

  Rayong Knowledge Park

 ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก

 • สทศ (NIETS)

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะวิทยาการจัดการ (FMS)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • วิทยาลัยนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • กระทรวงศึกษาธิการ

  Ministry of Education

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  Department of Local Administration


 ติดต่อ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Mathayomtaksinrayong School

222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทร. 038-622-048

ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์

ต่อ 104 งานการเงิน

ต่อ 106 งานบุคคล

ต่อ 108 กลุ่มงานวิชาการ

ต่อ 114 กลุ่มงานบริการ

ต่อ 116 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

โทรสาร. 038-622-049

Email. admin@mtrs.ac.th


เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง

เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง กรณีมารับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO ผลงานนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

31 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

26 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยองประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

6 ตุลาคม 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

12 กันยายน 2566

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[Download]

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมกระเบื้อง บริเวณหน้าห้องการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

31 ตุลาคม 2566

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

27 ตุลาคม 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ

[Download]

24 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

 ภาพกิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

27 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้รับเกียรติจาก TExperts We are TCAS EXPERT จัดโครงการ “TGAT on Tour by T Experts Academy” มาให้ความรู้และติว TGAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.นัญฑพัฒน์ นภพัฒนนันท์ (ครูพี่ต้อม) ได้ดำเนินการติวข้อสอบ TGAT และให้เทคนิคในการทำข้อสอบกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


26 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พร้อมด้วยครูผู้เชี่ยวชาญ คณะครู ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน นโยบายการจัดการเรียนการสอน และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยมุ่งเนันผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดประชุมชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น รับผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 มาตรการป้องกันสถานการณ์การแผร่ระบาดโรคโคโรนา-2019 (COVID-19)


9 พฤษภาคม 2565

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [Download]

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ส่งเสริมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6-6-7 [Download]

ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติที่เหมาะสม [Download]

ข่าวสารจากงานอนามัย

การตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

งานอนามัยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049