ฝ่ายปกครอง

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
1.ทะเบียนผู้ปกครองเครือข่าย
2.ทะเบียนรายชื่อนักเรียน
3.แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมนักเรียน
4.สรุปแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมนักเรียน
5.บันทึกพฤติกรรมนักเรียน
6.แบบบันทึกคุณลักษณะฯ
7.แบบบันทึกผลการเรียน
8.แบบบันทึกผลการเรียน
9.แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้าน
10.รายงานการเยี่ยมบ้าน
11.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
12.แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
13.แบบบันทึกผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
14.แบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มห่วงใย ดูแลใกล้ชิด
15.แบบบันทึกการช่วยเหลือ
16.แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง
17.รายงานการประชุมผู้ปกครอง
18.สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
19.แบบประเมินตนเอง
20.รายงานการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049