งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

21 พฤษภาคม 2562

รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

25 กันยายน 2562

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

26 มิถุนายน 2563

การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามารฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

17 สิงหาคม 2564

ประกาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

10 มิถุนายน 2565

รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
ประกาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรื่อง ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2565

25 พฤษภาคม 2566

รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Self Assessment Report : SAR) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Self Assessment Report : SAR) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

25 สิงหาคม 2566

ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049