เผยแพร่งานวิจัย

26 ธันวาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ผิวศิริ


[Download]

20 ธันวาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างโรงเรียนน่าอยู่ ห้องเรียนน่าเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ผู้วิจัย นายมงคล เมืองฮาม


[Download]

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049