งานบุคลากร

9 ธันวาคม 2559

การกำหนดจำนวนครั้งการมาปฏิบัติงานสายของข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
การกำหนดหลักเกณฑ์วันลาป่วยของข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

24 สิงหาคม 2560

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ข้อบังคับองค์การบริหารจังหวัดระยองว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

9 ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครังที่ 1
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครังที่ 1

6 พฤศจิกายน 2560

การกำหนดตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

3 มกราคม 2561

การประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

26 มกราคม 2561

ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
[บัญชีรายชื่อ] ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ

5 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560

27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ เรื่อง กำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์

2 มีนาคม 2561

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

22 มีนาคม 2561

แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 กรณีกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย

17 เมษายน 2561

แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต

16 พฤษภาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

6 ตุลาคม 2566

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049