กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

3 กรกฎาคม 2567

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ และลานฝึกซ้อมกีฬา โดยมีนายสมบัติ มุมทอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการด้านมัธยม และนายเกชา มีสวน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องการฝึกใช้เครื่องดับเพลิงแบบต่าง ๆ การอพยพหนีไฟ การฝึกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยมือและอุปกรณ์รอบตัว สามารถเป็นผู้นำในการอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทักษะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในภายภาคหน้าต่อไป (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพของ Facebook อบจ.ระยอง)


3 กรกฎาคม 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยพาตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าร่วมทำบุญ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาสืบไป


1 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นำโดยนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้มอบหมายให้นายเกชา มีสวน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม พร้อมด้วยผู้กำกับ-รองผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือ-เนตรนารี และได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยคณะลูกเสือ เนตรนารี และครู ได้ร่วมกันเก็บขยะโดยรอบ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียน


โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049