ผู้บริหาร

  • นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ปรัชญา (Philosophy)

“ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐานสร้างความองอาจกล้าหาญให้ชีวิตและการทำงาน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสะสม และสร้างความเป็นคนเก่ง ความเป็นคนดี และความเป็นคนมีน้ำใจในคณะครู และบุคลากร เพื่อความสามารถในการสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามที่กำหนดในหลักสูตรการจัดการศึกษาที่สามารถเทียบเคียงได้ในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้ตามที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาให้เกิดมีขึ้นกับนักเรียน ในทุกระดับการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถเคียงได้ในระดับชาติและนานาชาติ

2. สร้างและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ในทุกระดับการศึกษาของโรงเรียน

3. อำนวยความสะดวกต่อการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน ทุกระดับการศึกษาของโรงเรียน

4. ให้การสนับสนุนต่อการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียน ทุกระดับการศึกษาของโรงเรียน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของประเทศไทย

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

7. เป็นที่พึ่งทางวิชการด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (Identity)

“ความเป็นคนเก่ง ความเป็นคนดี ความเป็นคนมีน้ำใจของครู บุคลากรและผู้เรียนทุกระดับการศึกษา”

เอกลักษณ์ (Unique)

“ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย และระดับการศึกษา”

คำขวัญโรงเรียน (Motto)

“ตัวเรา คือ จุดเริ่มต้นของมาตรฐาน และคุณภาพในชีวิตและการทำงาน”

คุณธรรมประจำใจ (Moral)

“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัยและกตัญญ”

สีประจําโรงเรียน (School color)

“สีเขียว - แดง หมายถึง ความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างร่มเย็น มีความรัก ห่วงใยประดุจโซ่ชีวิตต่อ ๆ กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (History)

    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้มีสถานที่ไว้สำหรับส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามความต้องการ อย่างเพียงพอ สภาองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขึ้นเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่     1 ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง" ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ซึ่งกอบกู้เอกราชของชาวไทยและเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวจังหวัดระยองโดยใช้อักษรย่อว่า "ต.ส.ร." และ ภาษาอังกฤษ MTRS ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในสมัย นายปิยะ ปิตุเตยะ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยองใช้พื้นที่เรือนจำกลางระยองเดิมซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามโฉนดเลขที่ 1750 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 51-0-65.6 ไร่ และที่ราชพัสดุตาม นสล. เลขที่ 4717 เนื้อที่ 0-2-66.7 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 51-3-13.3 ไร่

    การบริหารโรงเรียน องค์การบริหารส่่วนบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา 2552 ในข้อบัญญัติดังกล่าวจัดให้มีคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางกติกาข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานในระยะแรกกำหนดให้มี การบริหารงาน ๒ระบบกล่าวคือ ระบบการบริหารผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระ จัดจ้างโดยมูลนิธิตากสินระยอง ส่วนครูปฏิบัติการจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการบริหาจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้สรรหาผู้บริหารโดนเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้ 1. นายนคร ตังคะพิภพ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 2. นายชูโต แสงพงษ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 3. นายอำนาจ เวียงพล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการบริหารจัดการตามระเบียบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งนายสุวินัย สนิทม่วง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และนอกจากนี้แล้ว มูลนิธิตามสินระยอง ยังจัดจ้างครูที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 9 คน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 อาคารเรียนตามแผนพัฒนาเต็มรูป มีอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย 1. อาคาร A และอาคาร B ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานบริหารและอาคารเรียน 2. อาคาร C ใช้เป็นโรงอาหาร, ห้องสมุด และห้องประชุม 3. อาคาร D เป็นอาคารยิมเนซี่ยม ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 4. อาคาร E เป็นอาคารฝึกงาน นอกจากนี้แล้วยังมีสนามกีฬา ลู่วิ่งและสระว่ายน้ำ อย่างมาตรฐานเต็มรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษา กล่าวคือใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่วในอนาคตคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนเต็มรูปคือ 20-20-20 / 10-10-10 รวม 90 ห้องเรียน และโรงเรียนได้ทำบุญเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาเป็นประธานในพิธีเปิดและโรงเรียนได้เปิดสอนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขยายเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 และจัดหลักสูตรคู่ขนานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ควบคู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช. และสะสมหน่วยกิตโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีงานทำเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 1. พระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าถือดาบที่เด่นสง่างาม เป็นลักษณะของนักรบที่เข้มแข็ง และเฉียบขาด

 2. ดวงตรามหาเดช มีความหมายถึง ความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ ความมีสิริสวัสดิ์ ความผาสุก ความเป็นมงคลทั้งต่อตนเองและข้าทาสบริวาร สามารถแก้อาถรรพ์ปราบปราม อริศัตรูให้แพ้ภัยไปโดยง่าย เป็นมหาเดชานุภาพ มหาเดชบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 3. ดอกกุหลาบแดงด้านข้างทั้ง 2 ด้าน หมายถึง การสักการบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช อีกทั้งยังเป็น "ดอกไม้และสีประจําโรงเรียน"

 4. สีน้ำตาลเป็นสีนวกลม หมายถึง สีของต้นยางนา ซึ่งเป็น "ต้นไม้ประจําโรงเรียน"

 5. ด้านบนกรอบชื่อโรงเรียนภาษาไทยและสังกัดใช้สีเขียว หมายถึง "สีประจําโรงเรียน"

นโยบายการบริหารงานของโรงเรียน (School Administration Policy)

ครูเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ถ้าครูมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนและต่อคุณภาพของโรงเรียนในท้ายที่สุด ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรดังนี้ "ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองทุกคน จะต้อง ไม่ 2 ต้อง 4 ดี 5"

ไม่ 2 หมายถึง

    1. ไม่ละทิ้งห้องสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย

    2. ไม่ทำโทษนักเรียนด้วยการทำร้ายร่างกายและจิตใจ

ต้อง 5 หมายถึง

    1. ต้องรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อศิษย์

    2. ต้องอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่

    3. ต้องรักและภาคภูมิใจในอาชีพครู

    4. ต้องเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และองค์กร

ดี 5 หมายถึง

    1. จัดการเรียนรู้ดี

    2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี

    3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

    4. เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

    5. คิดบวกและมองโลกในแง่ดี

เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา (Inspiration)

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกระดับชั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างและพัฒนาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบ และกระบวนการบริหารการศึกษาให้มีความทันสมัย ที่สามารถอำนวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 4 สามารถตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นความต้องการในการดำเนินการจัดการศึกษา ของต้นสังกัดทุกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (Strategic)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการและการบริหารการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นความต้องการในการดำเนินการจัดการศึกษาของต้นสังกัด

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049