งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่น ๆ พันธุ์พืชที่ทําการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้ เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรองปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบกายภาพเป็น

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน

- พืช เป็นปัจจัยหลัก

- ชีวภาพอื่น เป็นปัจจัยรอง

- กายภาพ เป็นปัจจัยเสริม

- วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นปัจจัยประกอบ


วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

ผลของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

- มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

- เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

- เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้

1.4 ดําเนินงานตามแผน

1.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน

1.7 รายงานผลการดําเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


ข้อ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1) คําสั่งแต่งตั้งในแต่ละปีระบุหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานชัดเจน

2) การดําเนินงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3) สาระการเรียนรู้พืชศึกษา

(ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน)


แสดงคําสั่งคณะกรรมการ 4 ด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ เน้นผู้บริหารเป็นประธาน รองผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เป็นรองประธาน และหัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน เป็นคณะกรรมการ

ด้านที่ 2 การดําเนินงาน รองฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นรองประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระอื่น ๆ เป็นคณะกรรมการ (5 องค์ประกอบ พืชศึกษา และ 3 สาระ)

ด้านที่ 3 ผลการดําเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็นประธานฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ

ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ เน้นหัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระการงาน อาชีพเป็นรองประธาน และครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ

หมายเหตุ : 1. แสดงหน้าที่ของคณะกรรมการดําาเนินงานแต่ละด้านให้ชัดเจน

2. ในกรณีที่โรงเรียนมีจํานวนบุคลากรน้อยสามารถตั้งคณะกรรมการในแต่ละด้านได้


ข้อ 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้

1) แผนการดําเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมกับแผนงานประจําปีของโรงเรียนแสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

3) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


การน่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการ สู่การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2. ทําผังมโนทัศน์การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ การเรียนการสอน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

4. นําไปใช้สอน


หลักสูตรแกนกลาง วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- พืชศึกษา
- องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  องค์ประกอบที่ 1
  องค์ประกอบที่ 2
  องค์ประกอบที่ 3
  องค์ประกอบที่ 4
  องค์ประกอบที่ 5
- ธรรมชาติแห่งชีวิต
- สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
- ประโยชน์แท้แก่มหาชน
- สำราจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การดำเนินงานด้านที่ 3 ผลการดําเนินงาน

3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน

3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3.3 บุคลากร และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

3.4 ผลการดําเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และผู้เรียนดี เป็นที่ยอมรับ


โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049