คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

  ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

 ลิ้งค์หน่วยงานภายใน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

  Rayong Provincial Administrative Organization

 • อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

  Anuban Taksin Rayong International School

 • อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

  Anuban Taksin Bankhai International School

 • นานาชาติตากสินแกลง

  Taksin Kleang International school

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง

  Taksin Rayong Collage of Technology

 • อุทยานการเรียนรู้ระยอง

  Rayong Knowledge Park

 ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก

 • สทศ (NIETS)

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะวิทยาการจัดการ (FMS)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • วิทยาลัยนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • กระทรวงศึกษาธิการ

  Ministry of Education

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  Department of Local Administration


 ติดต่อ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Mathayomtaksinrayong School

222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทร. 038-622-048

ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์

ต่อ 104 งานการเงิน

ต่อ 106 งานบุคคล

ต่อ 108 กลุ่มงานวิชาการ

ต่อ 114 กลุ่มงานบริการ

ต่อ 116 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

โทรสาร. 038-622-049

E-mail. realadmtrs@gmail.com


เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง

เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง กรณีมารับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO ผลงานนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

5 มิถุนายน 2567

English Language and Culture Camp in Singapore 2024 #Season4 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม 2567

[Download]


30 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ อาคาร A ชั้น 1 ห้องงานบุคคล

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

[Download]


9 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สัมภาษณ์วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมตากสิน 2-3 (บริเวณข้างห้องปกครอง)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

[Download]

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://academic.mtrs.ac.th/person เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 23 พฤษภาคม 2567

[Download]


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมตากสิน 1 2 และ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

29 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

28 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ทะเบียน นข 7706 ระยอง ตามโครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตรวจเช็คระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

27 พฤษภาคม 2567

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมตากสิน 1 2 และ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

 ภาพกิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

5 มิถุนายน 2567

โรงเรียนมัธยมตากสินระยองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอกและกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ในในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 - 12:00 น. ให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมูลนิธิตากสินระยอง 2 และ3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากห้องพยาบาลของโรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอด


4 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมกตากสินระยอง โดยได้รับความสนใจจากคณะครู บุลคลากร และนักเรียนเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

 มาตรการป้องกันสถานการณ์การแผร่ระบาดโรคโคโรนา-2019 (COVID-19)


9 พฤษภาคม 2565

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [Download]

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ส่งเสริมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6-6-7 [Download]

ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติที่เหมาะสม [Download]

ข่าวสารจากงานอนามัย

การตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

งานอนามัยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049